spadek - dokumenty

Co do zasady do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku trzeba dołączyć przede wszystkim odpis aktu zgonu spadkodawcy.  Należy również wskazać krąg spadkobierców ustawowych. Jest to o tyle istotne, aby nie narazić się na zarzut ewentualnego składania fałszywych zeznać – jeżeli okaże się, że kogoś pominęliśmy. Należy także dołączyć odpisy innych aktów stanu cywilnego, jak akt małżeństwa spadkodawcy (jeżeli spadkodawca był w związku małżeńskim), akt lub akty urodzenia dzieci spadkodawcy, a w przypadku córek także odpisy ich aktów małżeństwa (istotne dla zmiany nazwiska kobiety). W przypadku, gdy np. jedno z dzieci spadkodawcy zmarło, wtedy należy dołączyć odpis aktu jego zgonu i odpisy aktów urodzenia jego lub jej następców prawnych (dalszych zstępnych, tj. dzieci).

Co jednak, kiedy wnioskodawca – tj. osoba składająca wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie dysponuje takimi dokumentami?

Zgodnie z treścią 83 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli nie zostaną spełnione w/w przesłanki odpisów aktów jednak nie da się uzyskać. Nie należy się jednak poddawać.

W myśl cytowanej ustawy mogą być jednak wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, o ile te wykażą w tym interes prawny.

Ale jak taki interes prawny przed urzędem wykazać?

Wydaje się, że będzie to możliwe, gdy po złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku bez obligatoryjnych aktów stanu cywilnego, sąd wezwie do ich przedłożenia i wskaże odpowiedni termin w celu wykonania tego zobowiązania. Sąd w wezwaniu wskaże jakie konkretnie odpisy aktów stanu cywilnego należy przedłożyć do wniosku (oczywiście może zrobić to pod rygorem), wówczas wezwanie takie stanowi podstawę do wykazania interesu prawnego, który uzasadni żądanie wydania tychże odpisów.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!


Separacja a dziedziczenie Kiedy pracodawca omyłkowo nadpłaci wynagrodzenie…