KRUS logo

Informacje, które są zamieszczone w zgłoszeniu oraz przedłożone dokumenty są podstawą do rejestracji rolnika jako płatnika składek oraz do wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub o niespełnianiu warunków do podlegania temu ubezpieczeniu samego rolnika, jego współmałżonka oraz domowników.

Należy pamiętać, że występując o objęcie ubezpieczeniem małżonka lub domownika, za których rolnik będzie opłacał składki, składając swój podpis na “Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników” i „Wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników” rolnik potwierdza fakt wykonywania przez te osoby pracy w jego gospodarstwie rolnym, a w przypadku małżonka – również pracy w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Jeżeli KRUS odmówi wydania decyzji po myśli wnioskodawcy, wówczas konieczne będzie dowodzenie tych twierdzeń w procesie sądowym.

Należy pamiętać, że sama czynność zgłoszenia do ubezpieczenia jest czynnością wtórną wobec istnienia obowiązku ubezpieczenia. Oznacza to, że niezależnie od czasu, w którym zgłoszenie to zostanie dokonane, objęcie ubezpieczeniem następuje również za okresy minione, w których były spełnione ustawowe warunki. Wówczas do należnych składek naliczane są odsetki za zwłokę.

Dlatego też “Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników” powinni składać wszyscy rolnicy, bez względu na to, czy sami spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem w trybie obowiązkowym, czy ewentualnie wyrażają chęć przystąpienia do ubezpieczenia na wniosek.

Do objęcia ubezpieczeniem na wniosek niezbędne jest wyraźne wyrażenie woli, i określenie zakresu ubezpieczenia oraz daty objęcia tym ubezpieczeniem. Dlatego też do formularza “Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników” powinien być dołączony “Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników”.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Kancelarią.


Kiedy należy zgłosić do ubezpieczenia społecznego rolników domownika Jak zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS?