obowiązek alimentacyjny rodzica

Obowiązek alimentacyjny rodzica

Istotną kwestią jest, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności a zależy od konkretnych okoliczności.
Takimi okolicznościami są np.: wiek dziecka, zainteresowania, uzdolnienia, stan zdrowia, chęć dalszego kształcenia itp.
Należy pamiętać, że z orzecznictwa sądów powszechnych wynika, że obowiązek alimentacyjny obciąża jednak rodziców także względem dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze. Dzieci te wymagają wręcz większej troski i zainteresowania i na pewno okoliczność, że dziecko niezdolne do samodzielnego utrzymania nie spełnia oczekiwań rodzica w kwestii swojego zachowania, nie zwalnia go od obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania tego dziecka.

Obowiązek alimentacyjny do czasu usamodzielnienia się dziecka

Obowiązek alimentacyjny dotyczy zatem dzieci pełnoletnich, które pomimo osiągnięcia pełnoletności nie mają możliwości samodzielnego utrzymywania się.
Zdaniem Sądu Najwyższego jest to sytuacja, w której pełnoletnie dziecko poświęca cały swój czas na dalsze swoje kształcenie, uczy się zawodu i nie może podjąć pracy celem swego utrzymania.
To dalsze kształcenie nie może jednak przybierać cechy pozorności, dziecko pełnoletnie nie może co roku zmieniać kierunków kształcenia, jak również nie może mieć kłopotów w nauce (powtarzać klasy, lat studiów).


Życzenia Spadek - Osiem kroków do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku