KRUS logo

Od stycznia 2017 r. wzrósł limit zarobków, jakie może osiągnąć rolnik i jednocześnie pozostać w systemie ubezpieczeń KRUS. Aktualnie np. jako zleceniobiorca albo członek rady nadzorczej może osiągnąć dochód w wysokości nie przekraczającej 2000 zł miesięcznie (a od 2018 r. kwota ta wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego jeszcze wzrośnie).

Nowelizację zasady podlegania rolniczemu ubezpieczeniu w tym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r., poz. 1831). W konsekwencji początkiem 2015 r. rolnicy mogą na podstawie umowy zlecenia albo jako członkowie rad nadzorczych bez negatywnych konsekwencji, w postaci wyłączenia tych okresów z okresów ubezpieczenia w KRUS, otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, o ile zarobki z oskładkowanej pracy nie przekroczą w rozliczeniu miesięcznym w/w limitu.

Do końca roku 2016 kwotą graniczną była połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ubiegłym roku rolnik mógł więc dorobić poza gospodarstwem rolnym jedynie 925 zł brutto miesięcznie. Ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U z 16 grudnia, poz. 2043) limit ten został jednak podwyższony do równowartości minimalnego wynagrodzenia. Jest to wzrost o ponad 100%.
Również z uzasadnienia do projektu w/w ustawy wynika, że biorąc pod uwagę liczne postulaty zgłaszane przez samych rolników, jak i organizacje związane z rolnictwem uzasadnione było podwyższenie do minimalnego wynagrodzenia kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowej działalności pozarolniczej o której mowa powyżej. Kwota najniższego wynagrodzenia jest kwotą graniczną dla zleceniobiorców i zleceniodawców w systemie powszechnym, ponieważ do tej kwoty istnieje obowiązek sumowania wynagrodzeń z umów zleceń, jeżeli jest ich kilka, do obowiązkowego „oskładkowania” w ZUS.

Taką zmianę należy ocenić bardzo pozytywnie, jednak w niektórych przypadkach dochodzi do kwestii spornych. Dlatego decyzjom wydanym w tej materii przez KRUS od stycznia 2017 r. należy się dokładnie przyjrzeć.

W przypadku wątpliwości, odwołanie od decyzji KRUS może okazać się zasadne.

Masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub email kb@kancelaria-brzozowska.pl .


„Jak odziedziczyć dom w Polsce?” czyli wyłączna jurysdykcja sądu polskiego w zakresie nieruchomości położonej w Polsce Testament wspólny tzw. testament berliński (czyli gemeinschaftliches Testament)