dziedziczenie domu

Jeżeli dziedziczymy po kimś, kto mieszkał poza granicami Polski jednak posiadał w Polsce nieruchomość to przeprowadzenie postępowania spadkowego jedynie poza granicami Polski np. w Niemczech może okazać się niewystarczające.

Zgodnie z art. 11102 kodeksu postępowania cywilnego, jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowania nieprocesowe, których dotyczy zacytowany powyżej przepis, uregulowane zostały w Księdze II kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu tym rozpoznawane są m.in. sprawy spadkowe (Tytuł II, Dział IV kodeksu postępowania cywilnego), w tym stwierdzenie nabycia spadku (Rozdział 8).

Konsekwencją zacytowanego uregulowania art. 11102 kodeksu postępowania cywilnego jest fakt, że zagraniczne orzeczenie stwierdzające nabycie spadku będzie skuteczne tylko w odniesieniu do praw rzeczowych na ruchomościach i innych praw majątkowych wchodzących w skład spadku, natomiast do stwierdzenia nabycia przez spadkobiercę prawa rzeczowego (zazwyczaj prawa własności) lub posiadania nieruchomości, konieczne będzie uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w Polsce.

Przedstawiona sytuacja stanowi wyłom od zasady, że stwierdzenie nabycia spadku obejmuje wszystkie prawa majątkowe należące do spadku i z oczywistych względów jest niekorzystna dla spadkobierców nieruchomości położonych w Polsce.

Jeżeli tak jest w Państwa przypadku, prosimy o kontakt poprzez formularz lub email kb@kancelaria-brzozowska.pl .


Właściwość sądu – dziedziczenie nieruchomości Ile może „dorobić” rolnik i pozostać w KRUS