sprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa odbywa się bez udziału publiczności. Nazywa się to rozprawą przy drzwiach zamkniętych. Jeżeli jednak obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności – może zezwolić na obecność publiczności.

Wiele osób pyta, kto jest obecny podczas posiedzenia sądu w sprawie rozwodowej.

Na sali mogą być obecne następujące osoby: osoba, która złożyła pozew (czyli powód lub powódka), osoba, przeciw której został złożony pozew (czyli pozwana lub pozwany), pełnomocnicy stron czyli adwokaci lub radcowie prawni reprezentujący strony oraz świadkowie wskazani w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wezwani na termin rozprawy.

Sprawę o rozwód rozstrzyga sąd w składzie trzyosobowym – jeden sędzia zawodowy (przewodniczący), który zasiada po środku i kieruje przebiegiem rozprawy oraz dwóch ławników (tzw. czynnik społeczny). Oprócz nich na sali przy stole sędziowskim znajduje się protokolant, który sporządza pisemny protokół.

Co ważne, oprócz tradycyjnego protokołu w formie pisemnej, dodatkowo rozprawa może być nagrywana w postaci tzw. protokołu elektronicznego. Wówczas przebieg posiedzenia sądowego jest rejestrowany w formie nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu. O tym fakcie informuje sędzia na wstępie i prosi o kierowanie swoich wypowiedzi do mikrofonu. Jeżeli z jakiś przyczyn (najczęściej technicznych) sąd odstępuje od nagrywania, również o tym fakcie informuje. Sam fakt obecności na rozprawie jest dla wielu uczestników stresujący. Trzeba jednak przygotować się także na obecność na sali sądowej mikrofonów i/lub kamer. Kamery są skierowane na salę sądową – na strony i świadków. Na nagraniu nie jest widoczny skład sędziowski. Trzeba mieć na uwadze, że strony postępowania mają prawo przeglądać taki elektroniczny protokół i żądać doręczenia go na nośniku.
Na początku wszyscy oczekują na korytarzu przed wskazaną w wezwaniu salą rozpraw. Sprawa jest uwidoczniona na wokandzie – na wokandzie elektronicznej bądź na wokandzie w formie papierowej. Wokanda to wykaz spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane. Wokanda informuje o składzie sądu, numerze sali rozpraw, godzinie rozpoczęcia posiedzenia, sygnaturze akt sprawy, przedmiocie sprawy, stronach sprawy, wezwanych świadkach lub biegłych sądowych czy tłumaczach.

Faktyczna rozprawa rozpoczyna się po wywołaniu sprawy przez protokolanta według kolejności przewidzianej na tej właśnie wokandzie. Wówczas wszyscy wezwani udają się do środka sali.

Na wstępie sprawdzana jest obecność osób wezwanych i zawiadomionych o rozprawie.

Sąd sprawdza, czy stawiły się strony sprawy rozwodowej i świadkowie, a ich tożsamość sprawdzana jest na podstawie dowodu osobistego, który obowiązkowo trzeba mieć ze sobą.

Po sprawdzeniu listy obecności świadkowie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw. Po ich wyjściu strony sprawy rozwodowej zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski, a także przestawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Najpierw wypowiada się powód, a potem pozwany.
Składają oni oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej oraz przedstawionych przez nią okoliczności faktycznych (potwierdzają lub kwestionują wypowiedzi). Podczas rozprawy sąd obowiązkowo przeprowadza postępowanie dowodowe.

Sąd pyta obie strony, czy wyrażają zgodę na rozwód. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, a nie dorozumiany. Może się zdarzyć, że któraś ze stron zadecyduje o cofnięciu zgody na rozwód. Może tak uczynić aż do zamknięcia sprawy w drugiej instancji.

W zależności od ilości zgłoszonych dowodów i liczby przesłuchiwanych świadków wyrok może zapaść na pierwszej rozprawie lub może zostać wyznaczony kolejny termin posiedzenia. Jeżeli stronę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik informuje on stronę na bieżąco i na bieżąco reaguje na sytuacje procesowe.

Jeżeli macie konkretne pytania w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu na adres email kb@kancelaria-brzozowska.pl lub poprzez formularz kontaktowy.


Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty Jakie pytania skieruje do nas sąd podczas rozprawy rozwodowej?