decyzja ZUS - odwołanie

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS lub KRUS, choćby w małej jej części, można złożyć od takiej decyzji odwołanie do sądu – do wydziału w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Z tego tytułu wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat sądowych.

Odwołanie od decyzji ZUS, KRUS

Odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji ZUS lub KRUS do jednostki, która taką decyzję wydała – adresując ją jednocześnie do właściwego sądu. Terminu tego należy bezwzględnie dochować.
Odwołanie powinno zawierać:

  1. oznaczenie właściwego sądu,
  2. imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  3. numer decyzji ZUS/KRUS,
  4. zarzuty i wnioski,
  5. uzasadnienie odwołania z przytoczeniem dowodów,
  6. podpis wnioskodawcy,
  7. listę ewentualnych załączników,
  8. załączniki.

Warto również zasięgnąć opinii eksperta, gdyż zdarzają się sytuacje, w których organ mógł zastosować niewłaściwy przepis w Państwa sprawie lub nieodpowiednio go zinterpretował. Czasami konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów. Nierzadko się zdarza, że takie dokumenty jak świadectwa pracy należy najpierw pozyskać z archiwów. Przydatne okazują się także zeznania świadków.
Coraz częściej również zastosowanie w sprawach ubezpieczeniowych znajdują przepisy unijne.
Diabeł tkwi w szczególe!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kb@kancelaria-brzozowska.pl.


Co z odprawą po odwołaniu członka zarządu i wypowiedzeniu mu umowy o pracę Właściwość sądu – dziedziczenie nieruchomości