odprawa wypowiedzenie praca

Wypowiadam umowę o pracę na czas określony a pracodawca wypłaca mi odszkodowanie….czy to możliwe?

Uzasadnione rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] kodeksu pracy daje pracownikowi podstawę do uzyskania odszkodowania.

Wysokość uzależniona jest wyłącznie od wysokości wynagrodzenia za obowiązujący w ramach danego stosunku pracy okres wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony wysokość odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia pracownika za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (maksymalnie 3 miesiące).

Sama wysokość rzeczywistej szkody nie ma wpływu na wysokość należnego pracownikowi odszkodowania. Kwota ta to pewnego rodzaju „ryczałt”. Pracownik nie może otrzymać niższego odszkodowania niż wynagrodzenie, które mógłby otrzymać za przepracowanie okresu odpowiadającego, co do długości, okresowi obowiązującego go wypowiedzenia.

Wypłata odszkodowania wyczerpuje wszelkie możliwe roszczenia pracownika z tytułu niewywiązania się przez pracodawcę z należytego wykonania umowy o pracę.

Oczywiście aby otrzymać odszkodowanie, wypowiedzenie musi być uzasadnione. W innym przypadku to pracodawca może wystąpić z takim roszczeniem do pracownika.

Macie Państwo dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu.


Jeszcze raz o podstawowych celach RODO Płot kością niezgody – gdzie przebiega granica działki?