KRUS logo

Zgłoszenie do KRUS. Kiedy i jakie dokumenty są wymagane.

Należy pamiętać, że każda osoba która staje się właścicielem lub posiadaczem, dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych i która rozpoczyna na tym gospodarstwie swoją działalność rolniczą i jednocześnie nie podlega ona ubezpieczeniu w ZUS z innego tytułu i nie ma przyznanego prawa do emerytury lub renty ani prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych ma szereg obowiązków.

A mianowicie musi w terminie 14 dni w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego poinformować o okolicznościach mających wpływ na własne podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zgłosić osoby stale pracujące w gospodarstwie rolnym, dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia na formularzu “Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników.

Aby ułatwić dokonanie jednoznacznych ustaleń dotyczących podlegania ubezpieczeniu lub jego ustania przy dokonywaniu zgłoszenia wskazane jest okazanie oryginalnych dokumentów.

Takimi dokumentami jest zaświadczenie z urzędu gminy określające powierzchnię posiadanych użytków rolnych, wyrażoną zarówno w ha fizycznych, jak i ha przeliczeniowych ze wskazaniem płatnika podatku rolnego lub nakaz podatku rolnego, akt notarialny lub umowa dzierżawy potwierdzająca datę wejścia w posiadanie/dzierżawienie gruntów rolnych (może być odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego adwokatem strony), odpis aktu małżeństwa (w przypadku objęcia ubezpieczeniem małżonka rolnika pracującego w gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem), zaświadczenie od pracodawcy o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS/ umowa o pracę/ świadectwo pracy (dotyczy osób podejmujących zatrudnienie w okresie prowadzenia działalności rolniczej), zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), czy zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych). Natomiast w oryginale powinny być przedłożone zaświadczenia wydawane na potrzeby KRUS.

W przypadku pozostałych powyżej wymienionych dokumentów z kolei, rolnik może przedłożyć odpis – kopię, kserokopię okazanego do wglądu oryginału dokumentu, którą upoważniony pracownik Kasy poświadcza za zgodność z oryginałem. Kasa może również sporządzić wypis z oryginału dokumentu, który obejmuje tylko informacje niezbędne Kasie do prowadzenia postępowania w sprawie.

W świetle art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) upoważniony pracownik organu, któremu został okazany przez petenta oryginał dokumentu wraz z odpisem (kopią, kserokopią), na jego żądanie poświadcza zgodność odpisu z oryginałem.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Kancelarią.


Informacje zawarte w zgłoszeniu do ubezpieczenia w KRUS Jak stworzyć rejestr czynności przetwarzania danych zgodny z RODO?