rodzina

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Co ważne, prawo i obowiązek o którym mowa powyżej ma także ten rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem to zgodnie z art. 113 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w szczególności:

  • przebywanie z dzieckiem, takie jak odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • bezpośrednie porozumiewanie się,
  • utrzymywanie korespondencji,
  • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność Sąd opiekuńczy może w myśl art. 1135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

W myśl art. 511 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem powinien odpowiadać przepisom o pozwie (te przepisy to art. 126, 128 i 187 kodeksu postępowania cywilnego), jednak zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy dot. w/w wniosku jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest tu sąd miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka.

Krąg uczestników postępowania określa art. 510 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek należy oczywiście uzasadnić.

Wydanie postanowienia następuje po przeprowadzeniu ustawy.

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.


Kiedy pracodawca omyłkowo nadpłaci wynagrodzenie… Regulamin sklepu internetowego