Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, co następuje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Katarzyna Brzozowska, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, tel. +48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i ustawie o radcach prawnych.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania danych osobowych wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego sprawę Państwa lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, tudzież podmiotom z którymi kancelaria podpisała umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. d) przenoszenia danych
  5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Niniejszym, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Kancelarię Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, tel. +48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl w celu udzielenia Państwu pomocy prawnej.

Otrzymanie i zapoznanie się z niniejszą informacją zostało przez Państwa potwierdzone poprzez odhaczenie odpowiedniego check-boxa przed wysłaniem zapytania ze strony internetowej serwisu www.kancelaria-brzozowska.pl.