Zapraszamy Państwa do korzystania z usług mediatora. Nasza siedziba mieści się w Opolu na ul. Sosnkowskiego. Na początek wskazujemy, że mediacja może być sądowa – zlecona przez Sąd lub pozasądowa – inicjowana przez strony. Swoją pomoc w mediacji świadczymy na terenie miasta Opola, jak również na terenie Polski – a nawet dalej. Opcją są mediacje klasyczne (w siedzibie), mediacje telefoniczne – podczas telekonferencji lub mediacje online za pomocą komunikatorów video.

mediacje

 

Czym jest mediacja?

Mediacja jest drogą ku rozwiązaniu konfliktu, który sprawia, że jedna bądź obie strony nie potrafią go rozwiązać i który blokuje ich na przyszłość. Sama natura konfliktu może mieć różną podstawę.

Mediacja może dotyczyć np. problemów rodzinnych (spór o spadek, podział majątku, opieka nad dziećmi), cywilne (zniesienie współwłasności, wyznaczenie drogi koniecznej), pracowniczych (zwolnienia grupowe, przywrócenie do pracy, konflikt ze współpracownikiem), gospodarczych (nieporozumienie z kontrahentem, konflikt w spółce, brak płatności faktury), karnych (dotyczących problematyki kodeksu karnego) czy nawet rówieśniczych (rozwiązywanie konfliktów w grupie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, gdzie dzieci samodzielnie dochodzą do porozumienia, rozwiązania konfliktu, wypracowania zasad, których będą przestrzegać). Oczywiście lista nie jest wyczerpująca.

Należy podkreślić, że jeżeli sprawa, tj. konflikt czy spór wymknęła się spod kontroli najlepszym rozwiązaniem będzie mediacja.

Mediacja opiera się na sile rozmowy, na wzajemnym zrozumieniu i na szukaniu porozumienia, ponieważ to rozmowa jest podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy ludźmi i to rozmowa prowadzi rozwiązania sporu.

Zaletą mediacji jest również to, że strony nie są osamotnione w poszukiwaniu porozumienia. Ich dialog wspomagany jest przez mediatora i ta okoliczność ułatwia stronom nawiązanie porozumienia i wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu.

Dlatego też mediacja nazywana  jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania konfliktów. Mediacja polega na rozmowie stron sporu w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli właśnie w obecności mediatora.

Rolą mediatora jest pomoc uczestnikom mediacji, po pierwsze w nawiązaniu skutecznej komunikacji, po drugie ułatwia on im wzajemne zrozumienie się i po trzecie wspiera w wypracowaniu rozwiązania, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Jakie są podstawowe zasady mediacji?

Podstawowe zasady mediacji to:

  • akceptowalność,
  • dobrowolność,
  • poufność,
  • neutralność.

Co znaczy akceptowalność?

Strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Co znaczy dobrowolność?

Od wyrażenia zgody na przystąpienia do mediacji, aż do podpisania porozumienia – ugody opiera się ona wyłącznie na woli stron. Rozpoczęcie mediacji będzie możliwe tylko w przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę na mediację. Na każdym etapie strony mogą zrezygnować z dalszego w niej uczestnictwa. Nie można zmusić stron do uczestnictwa w mediacji, ani do podpisania porozumienia wbrew ich woli.

Co znaczy poufność?

Wszelkie kwestie omawiane podczas mediacji pozostają pomiędzy jej wszystkimi uczestnikami. Tajemnicą objęty jest zarówno sam przebieg mediacji, wyważane stanowiska, propozycje porozumień, a także jej rezultaty końcowe.

Co znaczy neutralność?

Ta cecha mediacji to zasada mediacji, która odnosi się do osoby mediatora. Po pierwsze, mediator jest bezstronny w stosunku do stron, a po drugie neutralny wobec ich konfliktu.  Nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nikogo nie faworyzuje i nikogo nie ocenia. Strony w procesie mediacji wspiera w równym stopniu. W swojej bezstronności mediator nie narzuca stronom swoich poglądów na spór i określa swojego sposobu rozwiązania sporu. Zakończeniem procesu mediacji jest podpisanie porozumienia – ugody. W tym dokumencie zebrane zostaną wspólne ustalenia stron co do sposobu zakończenia sporu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej i wywołuje takie same skutki, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

W jaki sposób przystąpić do mediacji?

Po pierwsze, prosimy jedną ze stron o złożenie wniosku o mediację i wniesienie opłaty rejestracyjnej. Prosimy o kontakt pod numer + 48 666 077 445 lub email na kb@kancelaria-brzozowska.pl albo zgłoszenie pod adresem ul. Sosnkowskiego 40-42/118 w Opolu. Konieczne będzie przekazanie danych drugiej strony. Wówczas zostanie przesłane jej zaproszenie do mediacji. Proszę pamiętać, że mediator jest bezstronny i neutralny. Nie ma znaczenia która ze stron wystąpi z wnioskiem.

Po drugie, po potwierdzeniu chęci przystąpienia do mediacji przez drugą stronę, ustalony zostanie dogodny termin mediacji oraz dogodna forma i czas mediacji oraz potwierdzone zostaną ostatecznie koszty z tym związane. Proszę pamiętać, że mediacja jest dobrowolna.

Po trzecie, po dopełnieniu przesłanek formalnych przystępujemy do faktycznej  mediacji. Mediacja będzie polegała na poprowadzeniu przez mediatora sesji mediacyjnych wspólnych i indywidualnych w dogodnej formie, czy to osobiście, telefonicznie lub online poprzez komunikator internetowy. Proszę pamiętać, że mediacja jest poufna.

Po czwarte, strony wraz z mediatorem przygotowują treść ugody, która w tej formie będzie wiążąca (po zatwierdzeniu przez sąd). Proszę pamiętać, ze mediator jest neutralny i bezstronny.

Jakie są koszty mediacji?

Pamiętajmy, że koszty mediacji w porównaniu do kosztów sądowych są jednak niższe. Prosimy pamiętać, że udostępniamy obowiązującą tabelę opłat. Czas trwania mediacji to maksymalnie kilka tygodni, kiedy sprawy sądowe mogą przeciągać się do kilku lat. Mediacje są dobrowolne, natomiast w przypadku sądu – jeżeli zostaniemy pozwani – udział jest przymusowy. Mediację poufne, natomiast posiedzenia sądu co do zasady jawne. WW mediacjach mamy możliwość uczestnictwa online lub telefonicznie. W przypadku postępowania sądowego nie ma takiej możliwości. W mediacjach istnieje możliwość sesji indywidualnych, czego nie możemy oczekiwać w postepowaniu sądowym. W sądzie zawsze jest wygrany i przegrany – w mediacjach wszyscy wygrywają, gdyż osiągają akceptowany przez siebie kompromis.  Jednak zarówno wyrok sądu, jak i ugoda zawarta przed mediatorem ma moc wyroku sądowego.

Jak powiedział Władysław Grzeszczyk „Silny działa ręką, mądry rozumem, a sprytny – kimś trzecim”. Czyżby miał na myśli mediatora?

Istnieje możliwość prowadzenia mediacji w języku niemieckim albo angielskim i mogą dotyczyć sporów cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych, gospodarcze, karnych, mogą dotyczyć osób małoletnich etc.

Zapraszamy do kontaktu!

Certyfikowany mediator sądowy
Katarzyna Brzozowska

certyfikat mediatora sądowego