mediator

Szalenie miło nam Państwa poinformować, że rozpoczynamy ogólnopolski projekt polegający na zdalnym rozwiązywaniu sporów. Pandemia wirusa COVID-19 wpływa nie tylko na gospodarkę, ale także na funkcjonowanie sądów i możliwość prowadzenia postępowań sądowych, co bezpośrednio przekłada się na praktykę profesjonalnych pełnomocników.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rozpoczynamy ogólnopolski projekt sądowych i pozasądowych mediacji online. Przygotowania do szerokiego zaangażowania w prowadzenie mediacji online trwają, aby w drodze mediacji online wspomóc  Państwa w spraw dla was ważnych i obecnie nierozpoznawanych  przez sądy np. ze względu na ograniczenie dostępu do akt sądowych, czy wyznaczania ograniczonej  liczby rozpraw.

Takie sprawy dotyczą przede wszystkim sporów z zakresu prawa rodzinnego (rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku), pracowniczych, gospodarczych etc.

W związku z powyższym zapraszamy do prowadzenia mediacji w trybie online. Mediator, będąca jednocześnie czynnym zawodowo pełnomocnikiem procesowym, może w najwyższym stopniu zapewnić prawidłowy przebieg procesu rozwiązania sporu, bez konieczności wydania orzeczenia sądowego, a ustawowe ograniczenia przedmiotowe spraw możliwych do mediowania są na tyle wąskie, że przeważająca większość sporów może zostać zakończona ugodą zawartą przed mediatorem. Ponadto mediacja daje możliwość jej prowadzenia bez konieczności organizowania osobistych spotkań ze stronami. Mówiąc prościej, wszystko może zostać przeprowadzone w drodze online – wideokonferencji, a podpisanie koniecznych dokumentów, w tym przede wszystkim ugody, może zostać dokonana poprzez wymianę egzemplarzy w trybie art. 78 § 1 kodeksu cywilnego lub egzemplarzy opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakresie dostępu do akt, istotną część znajdujących się tam dokumentów mediator może otrzymać bezpośrednio od stron. Projekt obejmuje zarówno mediacje sądowe, jak i mediacje pozasądowe.

Wszelkie pytania zainteresowane strony i pełnomocnicy mogą kierować na adres kb@kancelaria-brzozowska.pl


Zmiana adresu Kancelarii Covidowe kłamstwa