rodzina

Temat, który interesuje wiele osób w dobie aktywności zawodowej poza granicami naszego kraju to koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +. Wiele pracowników przemieszcza się pomiędzy krajami UE pozostawiając swoje rodziny w Polsce. Wówczas współmałżonkowie podejmują się lub nie aktywności zawodowej w Polsce – albo pobierają inne świadczenia,

Wiele osób niestety może nie pobierać należnych im świadczeń z uwagi na nieznajomość przepisów prawa.

Według aktualnie obowiązujących przepisów koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 + zachodzi, gdy miejsce zamieszkania dziecka lub dzieci oraz zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców znajdują się w różnych krajach.  Taka  sytuacja może mieć miejsce kiedy dziecko i matka mieszkają w Polsce, a ojciec pracuje w Niemczech.

Wtedy zasiłek wypłacają oba kraje, gdyż zachodzi koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +.

Koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +sprawia, ze mówimy o kraju pierwszeństwa w wypłacie świadczenia. Wówczas pod uwagę brane jest zatrudnienie lub praca wykonywania na własny rachunek, pobierane świadczenia emerytalne lub rentowe oraz miejsce zamieszkania.

Zasady te dotyczą sytuacji kiedy zasiłek na dziecko lub dzieci przysługuje w więcej niż jednym państwie z kilku powodów, jak np. w sytuacji:

  1. właściwym jest państwo w którym dana osoba jest zatrudniona, lub wykonuje pracę na własny rachunek
  2. właściwym jest państwo którego ustawodawstwo reguluje pobierane przez daną osobę świadczenie emerytalne lub rentowe.

Zasady te dotyczą także sytuacji, kiedy zasiłek przysługuje na dziecko przysługuje w kilku państwach z tych samych przyczyn – wtedy w pierwszym rządzi pierwszeństwo w wypłacie ma państwo w którym mieszka dziecko.

Co do wysokości świadczeń w temacie koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 + obowiązują następujące zasady.

Jeżeli krajem pierwszeństwa jest Polska, to wówczas w Polsce przysługuje świadczenie 500 +, natomiast w Niemczech jedynie dodatek dyferencyjny. Dodatek dyferencyjny to różnica pomiędzy świadczeniami (polskim 500 + a niemieckim Kindergeld). Należy zwrócić uwagę ze kwoty ulegną zmianie w chwili wprowadzenia 800 +.

Mówimy tu o sytuacji kiedy dziecko mieszka w Polsce i występuje aktywność zawodowa w Polsce.

Z kolei, gdy krajem pierwszeństwa są Niemcy, to wówczas przysługuje świadczenie 500 + oraz cały Kindergeld.

W tej sytuacji występuje aktywność zawodowa tylko w Niemczech, a dziecko mieszka w Polsce. W tej konstelacji w Polsce nie występuje aktywność zawodowa.

W sytuacji, gdy dziecko mieszka w Niemczech, natomiast jeden rodzic pracuje w Polsce, a drugi w Niemczech – wtedy przysługuje tylko Kindergeld. Chodzi tu o kraj, w którym dziecko ma faktyczne miejsce pobytu.

Aktywność zawodowa obejmuje różne sytuacje. Mówimy tutaj o wykonywaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę zlecania (pod uwagę bierzemy też urlop wychowawczy). Jako aktywność zawodową traktujemy również prowadzenie pozarolniczej działaności gospodarczej, która nie jest zawieszona (ma status aktywnej), jak również podleganie ubezpieczeniom społecznym  w KRUS. Tak samo należy traktować zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z  prawem do zasiłku dla bezrobotnych, jak również  pobieranie innych świadczeń (mowa jest o stypendium stażowym, zasiłku macierzyńskim [“tacierzyńskim”], zasiłku chorobowym, specjalnym zasiłku dla opiekunów, świadczeniu rehabilitacyjnym, świadczeniu pielęgnacyjnym [bez zasiłku pielęgnacyjnego] oraz zasiłku solidarnościowym).

Zapraszam do kontaktu po szczegóły: kb@kancelaria-brzozowska.pl


Brak prawa do zasiłku