decyzja ZUS - odwołanie

Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży.

Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Do okresu zasiłkowego ubezpieczonego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpila w trakcie ciąży.

Do  okresu zasiłkowego ubezpieczonego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy, w których ubezpieczony nie miał prawa do tych świadczeń, jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, niezdolność do pracy  ubezpieczonego została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem “C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku), zaświadczenie lekarskie ubezpieczonego zostało sfałszowane, ubezpieczony wykonywał w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

W konsekwencji osoba ubezpieczona- z różnych względów – może nie mieć prawa do zasiłku chorobowego w danym momencie. Dlatego w przypadku wątpliwości w temacie prawo do zasiłku chorobowego zachęcam do kontaktu!

#zasiłek, #zasilekchorobowy, #zus, #brakzasilku, #wyplatazasilku, #prawodozasilku, #uprawnienidozasilku, #wniosekozasilek, #odwolaniezus, #mecenasbrzozowska, #kancelariabrzozowska, #opole, #okreszasilkowy


Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania Brak prawa do zasiłku