odprawa wypowiedzenie praca
Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży. Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje […]
Czytaj więcej
ZUS
Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania to istotne kwestie mające wpływ na prawo do zasiłku. Pracownik, wykonujący pracę nakładczą albo odbywający służbę zastępczą, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a jeżeli ukończył 50 rok życia – łącznie do 14 dni), przysługuje mu prawo do wynagrodzenia na […]
Czytaj więcej
studentka prawa
Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany i jego długość zależy od charakteru ubezpieczenia, któremu podlega w danej chwili konkretna osoba. Jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo to prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeżeli […]
Czytaj więcej
upadłość konsumencka
Ubezpieczony po tym jak okaże się niezdolnym do pracy, liczy na to że otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ubezpieczonemu – co do zasady – przysługuje zasiłek chorobowy. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności. Co ważne, roszczenie ubezpieczonego o wypłatę zasiłku przedawnia się. Roszczenie to przedawnia się  po upływie 6 miesięcy […]
Czytaj więcej