odprawa wypowiedzenie praca

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).

Brak zasiłku może być szokujący dla ubezpieczonego.

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy  który przypada w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który ubezpieczony nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę, pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych  zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, lub rozwiązania umowy o pracę na czas określony.

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy która powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu, za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem ‘’C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku), objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane, objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego wykonywałeś pracę zarobkową lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku.

Lekarz orzecznik ZUS może skrócić okres zwolnienia lekarskiego ubezpieczonego poprzez określenie wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy. Wówczas za okres po tej dacie zwolnienie lekarskie traci ważność i nie dostaniesz zasiłku chorobowego.

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu od dnia następnego po wyznaczonym terminie badania przez lekarza orzecznika (lub terminie na dostarczenie przez ubezpieczonego dokumentacji), jeśli uniemożliwi badanie lekarskie, nie dostarczy na wezwanie posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie.

Nie zawsze brak zasiłku wiąże się z brakiem środków utrzymania.

Ubezpieczony nie otrzyma zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdy ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ma prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, kontynuuje lub podjął działalność zarobkową, która daje mu tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo ma prawo do świadczeń za okres choroby, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nie nabył prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia,  bo nie przepracował wymaganego okresu wyczekiwania, lub ubezpieczenie ubezpieczonego ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

W konsekwencji osoba ubezpieczona – z różnych względów – może nie otrzymać  zasiłku chorobowego. Brak zasiłku wiąże się często z brakiem środków do życia. Dlatego w przypadku wątpliwości w temacie prawo do zasiłku chorobowego zachęcam do kontaktu!

#zasiłek, #zasilekchorobowy, #zus, #brakzasilku, #wyplatazasilku, #prawodozasilku, #uprawnienidozasilku, #wniosekozasilek, #odwolaniezus, #mecenasbrzozowska, #kancelariabrzozowska, #opole, #okreszasilkowy, #brakzasilku


Okres zasiłkowy Koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +