rodzina
Temat, który interesuje wiele osób w dobie aktywności zawodowej poza granicami naszego kraju to koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +. Wiele pracowników przemieszcza się pomiędzy krajami UE pozostawiając swoje rodziny w Polsce. Wówczas współmałżonkowie podejmują się lub nie aktywności zawodowej w Polsce – albo pobierają inne świadczenia, Wiele osób niestety może nie pobierać należnych […]
Czytaj więcej
odprawa wypowiedzenie praca
Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży. Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje […]
Czytaj więcej
ZUS
Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania to istotne kwestie mające wpływ na prawo do zasiłku. Pracownik, wykonujący pracę nakładczą albo odbywający służbę zastępczą, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a jeżeli ukończył 50 rok życia – łącznie do 14 dni), przysługuje mu prawo do wynagrodzenia na […]
Czytaj więcej
studentka prawa
Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany i jego długość zależy od charakteru ubezpieczenia, któremu podlega w danej chwili konkretna osoba. Jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo to prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeżeli […]
Czytaj więcej
upadłość konsumencka
Ubezpieczony po tym jak okaże się niezdolnym do pracy, liczy na to że otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ubezpieczonemu – co do zasady – przysługuje zasiłek chorobowy. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności. Co ważne, roszczenie ubezpieczonego o wypłatę zasiłku przedawnia się. Roszczenie to przedawnia się  po upływie 6 miesięcy […]
Czytaj więcej
ZUS
Z tematem “podział środków na subkoncie i OFE” w ZUS i tym co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi nierozerwanie jest związane dziedziczenie i rozwód. Konto ubezpieczonego jest prowadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, czyli tzw. OFE, oraz dla osób, […]
Czytaj więcej
ZUS
Tematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych jest – prędzej czy póżniej – bliska każdemu z nas. Czym jest subkonto w ZUS? Ostatnio coraz częściej nasi klienci pytają o to czym jest subkonto w ZUS i co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi w różnych sytuacjach życiowych. Informacje na temat subkonta docierają do naszych klientów z różnych źródeł […]
Czytaj więcej
ZUS
Czym jest zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS  lub KRUS i kto może go zgłosić? Czy może wpłynąć na decyzję w sprawie renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? Konsekwencją złożenia wniosku o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS. Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS (lub odwołanie do komisji […]
Czytaj więcej
ubezpieczenia
Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy odebrali korespondencję z niemieckiej kasy chorych (Krankenkasse), w której to korespondencji niemiecka instytucja domaga się od nich kilku tysięcy Euro należnych (ich zdaniem) składek na ubezpieczenie. Kwoty często są zawrotne i nasi klienci nie dysponują taką kwotą, aby ją spłacić. Poza tym – ich zdaniem – niemiecka […]
Czytaj więcej
ubezpieczenia
Broker ubezpieczeniowy nie jest tym samym, co agent ubezpieczeniowy. Pomimo wielu podobieństw trzeba mieć na uwadze również pewne różnice w przypadku obu tych zawodów. Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, który zajmuje się interesami swojego klienta. Z kolei agent ubezpieczeniowy pełni rolę przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego i ma na celu sprzedaż jego produktów. Reprezentuje on również klientów. […]
Czytaj więcej
niemcy-ubezpieczenie-spoleczne
Nasi klienci często zwracają się do nas w sytuacji, kiedy polski lub niemiecki organ rentowy odmówi im prawa do świadczenia – czy to do renty z tytułu niezdolności do pracy, czy emerytury z uwagi na to, że nie legitymują się wystarczającym stażem pracy. Czasami udaje nam się pomóc i nie jest to wcale trudne. Mamy […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Prezes ZUS może w wyjątkowych przypadkach przyznać świadczenie w drodze wyjątku. Wnioskodawca jednak musi spełnić określone warunki. Warunki te musi spełnić łącznie. Pomimo, że decyzja jest uznaniowa, to decyzję Prezesa ZUS w tym zakresie kontroluje sąd administracyjny, a to wyklucza jednak całkowita swobodę w przyznawaniu świadczenia. Uzyskać świadczenie może wnioskodawca, który: Jest/był ubezpieczony lub jest […]
Czytaj więcej
ZUS
Nowe przepisy dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy dotyczą osób, które prowadzą firmę i nie osiągają wysokich przychodów.  Od 1 stycznia 2019 r. będą mogli oni opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od wysokości tychże przychodów. […]
Czytaj więcej
akta pracownicze
Przypominamy, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Aktualnie dokumentację pracowniczą przechowuje się w formie papierowej. Od stycznia 2019 r. będzie można decydować w jakiej formie akta pracodawca (zleceniodawca) będzie przechowywał – papierowo, czy elektronicznie. Jednocześnie pracodawca […]
Czytaj więcej
ZUS
W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską a Ukrainą. Podpisana została ona w dniu 18 maja 2012 r. w Warszawie. Od tego dnia ZUS rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Należy pamiętać, że w/w umowa ułatwia uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które […]
Czytaj więcej
zwolnienie lekarskie przez internet
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wystawiane tylko elektronicznie! Zaletą wprowadzenia takiego rozwiązania jest, że lekarz sprawnie wystawi e-ZLA. Pacjent natomiast  nie musi […]
Czytaj więcej
KRUS logo
Zgłoszenie do KRUS. Kiedy i jakie dokumenty są wymagane. Należy pamiętać, że każda osoba która staje się właścicielem lub posiadaczem, dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych i która rozpoczyna na tym gospodarstwie swoją działalność rolniczą i jednocześnie nie podlega ona ubezpieczeniu w ZUS z innego tytułu i nie ma przyznanego […]
Czytaj więcej
KRUS logo
Informacje, które są zamieszczone w zgłoszeniu oraz przedłożone dokumenty są podstawą do rejestracji rolnika jako płatnika składek oraz do wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub o niespełnianiu warunków do podlegania temu ubezpieczeniu samego rolnika, jego współmałżonka oraz domowników. Należy pamiętać, że występując o objęcie ubezpieczeniem małżonka lub domownika, za których rolnik będzie opłacał […]
Czytaj więcej
KRUS logo
Często rolnik zgłasza do ubezpieczenia społecznego domownika. Przy zgłaszaniu do ubezpieczenia domownika, wykonywanie przez tę osobę stałej pracy w gospodarstwie rolnym na rzecz rolnika powinno być potwierdzone zgodnymi oświadczeniami rolnika i domownika. Dodatkowo niezbędnym warunkiem do objęcia ubezpieczeniem domownika jest jego niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych) i nie […]
Czytaj więcej