ZUS

Czym jest zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS  lub KRUS i kto może go zgłosić? Czy może wpłynąć na decyzję w sprawie renty lub świadczenia rehabilitacyjnego?

Konsekwencją złożenia wniosku o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS (lub odwołanie do komisji lekarskiej KRUS).

Sprzeciw może złożyć wnioskodawca w terminie 14 dni – licząc od dnia odebrania orzeczenia.
Ale co się dzieje, kiedy z orzeczenia lekarza orzecznika jesteśmy w pełni zadowoleni? Czy musimy składać sprzeciw (lub odwołanie w przypadku KRUS)?

Czy możemy od razu cieszyć się z pozytywnej decyzji ZUS?

Niekoniecznie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 d ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

Należy podkreślić, ze Prezes ZUS korzysta ze swojego uprawnienia i zgłasza zarzuty w sytuacji, gdy jego zdaniem lekarz orzecznik wydał wadliwe orzeczenie.
Tak się dzieje najczęściej kiedy orzeczenie lekarza orzecznika jest korzystne dla wnioskodawcy/wnioskodawczyni.

Wtedy Komisja Lekarska ZUS zbierze się i wyda kolejne orzeczenie. Od treści tego orzeczenia będzie zależeć tak naprawdę treść decyzji w sprawie. Może być ono takie samo jak orzeczenie Lekarza Orzecznika, może je zmienić cześciowo lub zmienić je całkowicie. Wtedy ostatecznie decyzja ZUS będzie odmowna, pomimo że lekarz orzecznik uznał na np. okresowo za częściowo niezdolnych do pracy. Dlatego zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS należy traktować poważnie.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Należy koniecznie odwołać się do sądu z zachowaniem terminu! Termin będzie określony w pouczeniu do decyzji i wskazany tam będzie sad do którego należy wnieść odwołanie. Proszę pamiętać, że odwołanie składamy do sadu za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję. Ważne jest też to, czy odwołująca się lub odwołujący ma stale miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy!

 

#zarzutwadliwosci #ZUS #KRUS #komisjazus #orzeczenielekarzaorzecznika #odwolaniezus #zus #renta #swiadczenierehabilitacyjne


Żądanie zapłaty zaległych składek przez niemiecką kasę chorych (Krankenkasse) Subkonto w ZUS