Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w witrynie internetowej www.kancelaria-brzozowska.pl

 • 1 Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Usługodawca: Radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.
 • Usługi: wszelkiego rodzaju doradztwo prawne, w tym porady prawne, opinie, wzory pism i umów, sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.
 • Usługobiorca: konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, który zaakceptuje koszt wykonania usługi oraz zrealizuje płatność za Usługę.
 • Konsument: osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.Usługobiorca akceptując regulamin oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).

 • 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.W celu skorzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego zapewniającego stały dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie witryn internetowych oraz programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc.

2.Uzyskanie Usługi wymaga wypełnienia procedury określonej poniżej.

 1. a) Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Kancelaria świadczy usługi także drogą elektroniczną. W formie e-usługi udzielana jest doraźna pomoc prawna, mogą być w niej rozstrzygane proste, niezłożone zagadnienia prawne ( np. sporządzenie prostej umowy, pozwu, wezwania do zapłaty, uzyskanie opinii prawnej).

Usługobiorca uzupełnienia formularz online umieszczony na witrynie internetowej Usługodawcy w zakładce E-Usługi i akceptuje treść niniejszego regulaminu zaznaczając check-box (ma wówczas możliwość zapoznania się z treścią regulaminu) oraz zapoznaje się z treścią pozostałych check-boxów i akceptuje je, a następnie klika „Wyślij”, bądź przesyła wiadomości email z ewentualnymi załącznikami bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

Realizacja e-usługi odbywa się w następujący sposób:

Skierowanie do Kancelarii wniosku o udzielenie pomocy prawnej następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w zakładce E-Usługi.

Kancelaria przesyła na podany w formularzu adres elektroniczny Klienta informację o koszcie i terminie wykonania usługi.

Akceptacja zaproponowanych przez Kancelarię warunków wykonania e-usługi następuje poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy Kancelarii uzgodnionego wynagrodzenia.

Bieg terminu realizacji usługi rozpoczyna się od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.Kancelaria przesyła na e-mail Klienta wykonany przedmiot zlecenia.

Na życzenie Klienta przedmiot zlecenia wysyłany jest także na wskazany adres zamieszkania/siedziby Klienta.

Korzystając z formularza w witrynie internetowej Usługodawcy Usługobiorca podaje imię, w niektórych przypadkach nazwisko, adres email oraz/lub/i numer telefonu, a Usługodawca jako potwierdzenie przyjęcia zapytania do wyceny, przesyła na wskazany adres email wiadomość o przyjęciu zapytania do realizacji.

 • 3 Wykonanie Usługi

1.Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Czas na jej realizację liczy się od tego momentu.

2.Realizacja Usługi odbywa się poprzez dostarczenie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na adres email wskazany przez Usługobiorcę, zawierającej treść np. porady lub załącznik zawierającego np. wzór pisma lub umowy w uzgodnionym terminie.

3.Ewentualne pytania dodatkowe, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub dotyczą zmodyfikowanego stanu faktycznego podlegają odrębnej wycenie. Odpowiedzi na pytania dodatkowe wchodzące w zakres pierwotnego zapytania udzielane są bezpłatnie.

 • 4 Płatność i faktura VAT

1.Płatność za Usługę odbywa się bezgotówkowo, za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A.

NUMER KONTA: 45 1050 1504 1000 0092 0120 6639

IBAN: PL 45 1050 1504 1000 0092 0120 6639

SWIFT: INGBPLPW

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska

 1. ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole

3.Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu swoje dane oraz wskazuje na przedmiot umowy, tj. usługę prawną.

4.Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przepisów wykonawczych stosowanie faktur elektronicznych, obejmuje akceptację przesyłania w tym udostępniania faktur w drodze elektronicznej. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Usługobiorcy na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Usługobiorcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.

5.Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 • 5 Odstąpienie od umowy

1.Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu.

2.Odstąpienie od umowy przez konsumenta możliwe jest w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak jeśli Usługobiorca otrzymał usługę, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. ze zm.), o czym Usługodawca niniejszym informuje.

3.W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, przesyłając na adres email Usługodawcy (kb@kancelaria-brzozowska.pl) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

5.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi w sposób odpowiadający formie zapłaty wybranej przez konsumenta.

 • 6 Postępowanie reklamacyjne

1.W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi Usługobiorca może złożyć uzasadnioną reklamację, przesyłają na adres siedziby Usługodawcy swoje umotywowane uwagi i żądania.

2.Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia, bądź wskazując na brak podstaw do jej złożenia.

3.Podstawy reklamacji nie może w szczególności stanowić sytuacja, w której:

 • porada/opinia prawna jest niekorzystna dla Usługobiorcy i nie potwierdza przewidywanej przez niego wykładni przepisów,
 • porada/opinia wskazuje na jedną z możliwych wykładni obowiązujących przepisów,
 • Usługodawca podał nieprawdziwy lub niepełny stan faktyczny sprawy/nie uzupełnił stanu faktycznego.
 • 7 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

1.Dane osobowe podawane przy korzystaniu z Formularza zamówienia w serwisie są chronione obowiązującymi przepisami. .

 1. Cele przetwarzania danych wskazano poniżej:
 2. wycena usługi
 3. wykonanie usługi
 4. rozpatrzenie reklamacji
 5. kontakt telefoniczny, w tym przesyłanie wiadomości SMS
 6. wystawienie faktury, w tym inne obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego
 7. kwestie związane z roszczeniami w stosunku do i klientów
 8. gromadzenie zleconych wycen
 9. prowadzenia archiwum
 10. wykorzystania ciasteczek („cookies”)
 11. wykonywania obowiązków administratora strony internetowej serwisu
 12. prowadzenia analizy aktywności klienta na stronie internetowej
 13. W celu wyceny usługi administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 14. W celu wykonania usługi administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, , a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do wykonania usługi. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 15. W celu rozpatrzenia reklamacji administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, , a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 16. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego, w tym przesłania wiadomości SMS administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 17. W celu wystawienia faktury, w tym w celu wywiązania się z innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), ewentualnie numer REGON oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, kiedy jest ono konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków nałożonych na niego przez przepisy obowiązującego prawa.

8.W celu regulacji kwestii związanych z roszczeniami w stosunku do klientów i roszczeniami klientów, administrator przetwarza dane osobowe klientów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

9.W celu gromadzenie zleconych wycen (a nie opłaconych) przez czas wskazany w regulaminie serwisu, administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku z treści regulaminu serwisu wynika, że celem uniknięcia ponownej wyceny, klient we wskazanym ściśle okresie czasu ma prawo opłacić zapytanie powołując się na nadany numer zapytania. Przypomnieć należy, że podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.

10.W celu prowadzenia archiwum  administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku administrator – w zależności od celu przetwarzania – przez stosowny okres czasu przetwarza dane osobowe klienta. Przypomnieć należy, że podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.

11.Prowadząc stronę internetową administrator wykorzystuje ciasteczka („cookies”) i w związku z tym przetwarza dane opisane szczegółowo poniżej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a klikając zgodę na dobrowolne przetwarzanie tych danych przy pierwszym wejściu na stronę serwisu.

12.Wykonując obowiązki administratora strony internetowej serwisu administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe takie jak adres IP, datę i czas wskazany na serwerze, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym. Wskazane dane osobowe są zapisywane automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej serwisu. Bez gromadzenia tych danych osobowych administrator nie ma możliwości administrowania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym interesem administratora jest administrowanie strony internetowej.

 1. Administrator prowadzi analizę aktywności klienta na stronie internetowej i przetwarza takie dane jak datę i godzinę odwiedzin strony internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, wybrany język, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, w szczególności te zawierające artykuły . Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym interesem administratora jest administrowanie strony internetowej i analiza aktywności klientów na stronie internetowej.

14.Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia danych osobowych  na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

15.Jedynie za dobrowolną i wyraźną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

16.Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość wglądu do nich, ich poprawiania, ich usunięcia lub nie korzystania z serwisu.

17.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na stronie www.kancelaria-brzozowska.pl.

 • 8 Własność intelektualna

1.Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych i stanowią własność Usługodawcy.

2.Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów do własnych celów w ramach prowadzonej przez Usługobiorcę działalności. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Usługobiorca nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.

3.Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.

4.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości witryny internetowej, bez zgody Usługodawcy.

5.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.kancelaria-brzozowska.pl w szczególności: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego serwisu tj. ciągu wyrazów kancelaria-brzozowska, stanowi naruszenie ustawy o prawach autorskich przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

6.Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z serwisu bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem regulamin.

 • 9 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

2.Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3.Regulamin został sporządzony w języku polskim.

4.Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.

5.Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

6.Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

7.Zmiany dokonane w regulaminie serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w serwisie. Jeśli przepisy regulaminu ulegną zmianie po zawarciu umowy stosuje się przepisy regulaminu poprzedniego.

8.Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, a właściwość sądu określają przepisy obowiązującego prawa.

10.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisu obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

Załącznik:

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

(miejscowość, data)
 

(imię i nazwisko konsumenta)

 

(adres konsumenta)

 

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska

Radca prawny Katarzyna Brzozowska

ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole
email:kb@kancelaria-brzozowska.pl

www.kancelaria-brzozowska.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) odstępuję od umowy o świadczenie usługi – udzielenia porady prawnej z dnia …………………………………… (data) dotyczącej ………………………………………………………………………………………………………… (krótki opis tematu).

 

……………………………………………

(czytelny podpis)

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Pismo należy podpisać i własnoręcznie jego skan/zdjęcie przesłać na adres e-mail usługodawcy lub na adres siedziby pocztą tradycyjną.

2) Zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez usługodawcę, odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednakże zostaje wyłączone w momencie wykonania usługi.