ZUS

Z tematem “podział środków na subkoncie i OFE” w ZUS i tym co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi nierozerwanie jest związane dziedziczenie i rozwód.

Konto ubezpieczonego jest prowadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, czyli tzw. OFE, oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. 

Podział środków na subkoncie następuje w przypadku rozwodu i dziedziczenia po osobie zmarłej.

Pierwszy z rozważanych przez nas przypadków dotyczy dziedziczenia środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci.

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym.

Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, należy poinformować fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE.

Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach.

W ten sam sposób ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie. ZUS ma na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie do nich zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Drugi z rozważanych przez nas przypadków dotyczy dziedziczenia środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie ZUS stosuje taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

W takim przypadku podział środków następuje, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć lub ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej nastąpiły nie później niż w dniu złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Trzeci z rozważanych przez nas przypadków dotyczy dziedziczenia środków z subkonta po osobie, która nie przystąpiła do OFE.

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych, dostała od ZUS pismo w którym została poinformowana, że zgodnie z ustawą ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej współmałżonkiem. ZUS zaznaczy też, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci.

Środki dzielone są zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. 

ZUS zachęca, aby wnioski o podział środków na subkoncie i OFE składać na dedykowanym formularzu.

Reasumując, w pierwszej kolejności dzielone są środki zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki przekazujemy zgodnie ze wskazaniem ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki wchodzą w skład spadku.

Czy podział środków na subkoncie i OFE jest możliwy? Jak najbardziej. Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań.

#zus #subkonto #dziedziczenie #OFE #dziedziczenieofe #dziedziczeniesubkonta #rozwód #podzialmajatku #opole

 


Subkonto w ZUS Wniosek o zasiłek chorobowy