upadłość konsumencka

Ubezpieczony po tym jak okaże się niezdolnym do pracy, liczy na to że otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ubezpieczonemu – co do zasady – przysługuje zasiłek chorobowy. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności. Co ważne, roszczenie ubezpieczonego o wypłatę zasiłku przedawnia się. Roszczenie to przedawnia się  po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Należy pozostać czujnym i pomimo choroby – niezdolności do pracy złożyć stosowne wnioski. Jeśli ubezpieczony nie zgłosił wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od siebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Należy jednak pamiętać, że okoliczności te muszą być obiektywne i należy przedstawić dowody na ich wystąpienie. Subiektywne przekonanie o wystąpieniu przeszkody może być niewystarczające.  Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie. Należy pamiętać, że “niezwłocznie” wcale nie znaczy “natychmiast”. Wypłata nastąpi bez zbędnej zwłoki. Wypłata zasiłku nastąpi, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Szczególną czujność muszą zachować osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę wyższa niż  6,60 zł – nie otrzymają zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Muszą one w terminie 6 miesięcy uregulować zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacony od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku spłacenia całości zadłużenia po w/w 6 miesiącach od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego z tytułu choroby zawodowej, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje im dopiero od dnia spłaty całości zadłużenia. Powyżej jedynie w zarysie przedstawiliśmy początkową fazę ubiegania się o zasiłek chorobowy w ZUS. Jak widać już na wstępnym etapie może dojść do problemów będących wynikiem błędu lub zaniechania – nawet niezawinionego przez ubezpieczonego. KOnsekwencja może być pozbawienie siebie prawa do zasiłku. Dlatego w przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu!

 

#zasiłek, #zasilekchorobowy, #zus, #brakzasilku, #wyplatazasilku, #wniosekozasilek, #odwolaniezus, #mecenasbrzozowska, #kancelariabrzozowska, #opole

 


Podział środków na subkoncie i OFE Prawo do zasiłku chorobowego