dziedziczenie nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 39 kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozporządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W myśl art. 38 § 1 kodeksu postępowania cywilnego powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia.

W myśl art. 507 kodeksu postępowania cywilnego sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Z treści art. 11102 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego kluczową kwestią – przed złożeniem np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – może okazać się ustalenie położenia nieruchomości, które wchodzą w skład spadku.

Bliższych informacji dotyczących kwestii ustalenia właściwości sądu udzielamy po skontaktowaniu się z nami. Warto przypomnieć, że Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska LL.M. (Frankfurt Oder) działa na terenie całej Polski i prowadzi sprawy spadkowe także przed sądami położonymi poza Opolem.


Jak się odwołać od decyzji ZUS lub KRUS „Jak odziedziczyć dom w Polsce?” czyli wyłączna jurysdykcja sądu polskiego w zakresie nieruchomości położonej w Polsce