adwokat czy radca prawny

Adwokat czy radca prawny?

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje a także adwokaci prowadzą działalność gospodarczą.

Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej czyli na: np. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami, czy występowaniu przed urzędami.

Radca prawny

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje z kolei ustawa o radcach prawnych.

Do niedawna radcowie prawni nie mogli występować w sprawach rodzinnych, karnych i karnoskarbowych. To jednak uległo obecnie zmianie. Aktualnie jedyną różnicą pomiędzy w/w zawodami jest to, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Różnica ta jest o tyle istotna, że z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną natomiast z radcą prawnym także umowę o pracę. Jednak z punktu widzenia przeciętnego człowieka nie jest to znacząca różnica. Polska jest bowiem jednym z niewielu państw gdzie mamy do czynienia z takim dualizmem zawodów prawniczych. W innych państwach występuje raczej jeden zawód. Na razie jednak istnieją dwa zawody.

Z punktu widzenia klienta zagranicznego natomiast uprawnienia radcy prawnego i adwokata się pokrywają. Pomogą oni rozwiązać problem z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym lub karnym. Mogą reprezentować mocodawcę w sądzie powszechnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, lub Sądem Najwyższym, jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.


Spadek - Osiem kroków do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku Zmiany w prawie pracy dotyczące kobiet w ciąży i pracy przy komputerze