wniosek o stwierdzenie spadku

Jak właściwie złożyć wniosek o stwierdzenie spadku

  1. Ustalenie właściwości sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
  2. Ustalenie wysokości opłaty od wniosku o stwierdzenie spadku. Opłata stała wynosi 50 zł. Należy nadto dokonać opłaty w kwocie 5 zł za dokonanie wpisu w rejestrze spadkowym. Należy je uiścić przy złożeniu wniosku.
  3. Wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców, w tym każdy, kto ma w tym interes prawny, a więc np. wierzyciele spadkobiercy oraz spadkodawcy. Osoba która składa wniosek musi posiadając zdolność do czynności prawnych. Konieczne jest wskazanie danych osobowych oraz adresu zamieszkania wnioskodawcy i uczestników postępowania.
  4. Konieczne będzie złożenie odpisów aktów stanu cywilnego (np. urodzenia, zgonu) oraz – jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości – odpisów ksiąg wieczystych.
  5. Jeżeli wnioskodawca posiada testament spadkodawcy, warto dołączyć go w formie załącznika do wniosku.
  6. Jeżeli w innym państwie wydano już stwierdzenie nabycia spadku należy ten dokument również dołączyć do wniosku.
  7. Jeżeli dokumenty o których mowa powyżej sporządzone są w innym języku niż język polski, dokumenty powinny zostać opatrzone klauzulą apostille i być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  8. Do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania mogą udzielić pełnomocnictwa temu samemu radcy prawnemu lub adwokatowi.

Interesujące fakty dotyczące obowiązku alimentacyjnego rodzica Dylemat zagranicznych klientów szukających pomocy prawnej w Polsce - adwokat czy radca prawny?